Rond deze periode zijn reeds heel wat steltlopers die in het hoge noorden broeden op terugweg van hun broedgebieden in het noorden naar hun zuidelijke overwinteringsgebieden. De uitgestrekte slikplaten die bij laag tij langzaamaan bloot vallen, vormen een rijk gedekte tafel voor de diverse soorten steltlopers en dus een belangrijke rust- en foerageerplaats.  In deze periode zijn dan ook soms vrij grote doortrekkende groepen Tureluurs en Rosse grutto’s aanwezig.  Maar ook Oeverloper, Witgatje, Regenwulp en Steenloper zijn in deze periode vaste doortrekkers in dit gebied.  Ook de sierlijke Lepelaar en de Kleine zilverreiger zijn hier in augustus zeer regelmatig aanwezig, foeragerend rond de broedvogeleilanden.  Naast deze algemenere soorten steltlopers maken we ook kans op doortrekkende exemplaren van Kemphaan en de Krombek- en Kanoetstrandloper.  Maar in het gebied zien we uiteraard ook de alom aanwezige Grauwe, Brand- en Canadaganzen, die hier gebroed hebben.  Augustus is verder ook een van de doortrekmaanden van de Grote stern langs dit slik- en schorregebied.

Daar Het Voorland bij Nummer Eén, net als Het Zwin, een slik– en schorregebied betreft, vinden we hier ook de typische vegetatie van een dergelijk zout getijdengebied, zoals Lamsoor, Gerande schijnspurrie, Zee- en Hertshoornweegbree, Zeeaster en de vrij zeldzame Zeealsem.

De zandbanken in dit gebied zijn bovendien ook rustplaats van in hoofdzaak Gewone zeehond. Tijdens deze geleide natuurwandeling is het al even afgaand tij, zodat we zeker zeehonden op de zandbanken zullen waarnemen.

Tijdens deze geleide natuurwandeling wordt gegidst met behulp van een telescoop, zodat alles vrij goed in detail kan bekeken worden.  Een niet te missen wandeling voor elke natuurliefhebber.

Afspraak: donderdag 22 augustusom 14:30 uur aan de parking bij het gemaal rechts van einde Weg naar het gemaal te Nummer Eén (Hoofdplaat) Nederland.

Praktisch: Verrekijker en eventueel loep.

Organisatie: Natuurexploratiewww.natuurexploratie.be

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929

Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.

vrijdag 23 augustus 2019: Geleide natuurwandeling in het Vlaams natuurreservaat ‘Sashul’.

Thema: Vroege ochtendvogels: Een foerageer- en rustgebied voor doortrekkers.

Tijdens de nazomertrek vormen de ondiepe plassen van dit gebied een ideaal foerageer- en rustgebied voor een aantal steltlopersoorten, zoals Lepelaar, Kleine plevier, Oeverloper en Witgatje.  In de loop van de voormiddag als het toeristisch wat drukker wordt in dit gebied, vertrekken de meeste van deze vogels en zetten hun tocht langs de kust naar het zuiden verder.

Tijdens de nazomertrek vertoeven ook dikwijls doortrekkende zangvogeltjes in dit gebied, die zich te goed doen aan de zoete bessen van Gewone vlier en Dauw- of Zwarte braam of de rijke insektenweelde. In de struik- en bomenhaag aan de oostkant van dit gebied vinden ze beschutting en voedsel vooraleer ze de open vlakte van het achterhavengebied oversteken.

Het microklimaat van dit gebied lokt ondermeer ook doortrekkende libellen aan, zoals de prachige Paardenbijter en diverse soorten Heidelibellen, die hier langs de boom- en struikrijen jagen op allerhande vliegende insekten en op hun beurt belagers zoals de Boomvalk naar dit gebied lokken.

Uiteraard hebben we ook oog voor de rijke flora van dit gebied met de typische soorten van zowel droge als vochtige duingraslanden, maar ook vrij zeldzame soorten als Geelhartje, een typerende soort voor heel schrale, maar voor kalkrijke graslanden.

Afspraak: om 09:30 uur aan het einde van de Zeedijk van Heist aan de voet van de voetgangersbrug (kleine witte vuurtorentje – Zeedijk nr. 64).

Praktisch: Verrekijker en eventueel loep.

Organisatie: Natuurexploratiewww.natuurexploratie.be

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929

Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.

vrijdag 23 augustus 2019: Geleide natuurwandeling in de Cadzandduintjes en de strandvlakte van de Zwinmonding.

Thema: Flora en fauna van duin, strand en slik.

Tijdens de wandeling door de duinen kijken we uit naar de nazomerbloeiers van het duin en de eerste doortrekkende zangvogels die zich te goed doen aan diverse bessen van vooral Gewone vlier en diverse braamsoorten.  Met de op gang komende trek van de zangvogels uit het hoge noorden, verwachten we weer wat meer beweging in het duinstruweel.  Want de afgelopen maand en een half was het weel heel stil qua vogelleven in het duin.  Het zeer droge weer en de warmte zulen hier zeker een rol gespeeld hebben.  Maar deze periode verwachten we vooral veel doortrekkende grasmussen zoals Zwartkop, Grasmus en Braamsluiper, rietzangers en Spreeuwen.

In het duin zien we diverse soorten heidelibellen en de in deze periode alom aanwezige Paardenbijter jagen.

Bovendien is augustus de hoofdbloeitijd van de schorre.  Vooral Lamsoor, Zeeaster en Gewone schijnspurrie bloeien prachtig in deze periode.  Maar we zien ook de embryonale duinvormers als Zeepostelein, Zeeraket en mogelijks Stekend loogkruid.  De Nederlandse kant van de Zwinmonding is ook de plaats waar we eerder zeldzame soorten als Zeekool en Zeevenkel kunnen aantreffen en sommige zomers ook de Gele hoornpapaver.

In de Zwinmonding treffen we foeragerende of rustende steltlopers en sternen aan.  Eind augustus valt midden in de doortrekperiode van de Bontbekplevier, waarvan dan soms grotere aantallen kunnen aanwezig zijn.  Verder vooral veel Wulp, Tureluur en Scholekster, aangevuld met doortrekkende exemplaren van Groenpootruiter en Regenwulp.  Met de uitbreiding van Het Zwin en de nieuwe ontstane slikken, waren dit jaar ook heel veel Kluten aanwezig.  De kans op een treffen met deze typische soort van het slik is dan ook vrij groot.

Maar in deze periode maken we ook kans op waarneming van doortrekkende groepjes Lepelaars of de toch eerder zeldzame doortrekkende Visarend, die dan jaagt in de zwinmonding.  Het is een toevalstreffer maar de kans is steeds aanwezig.

Afspraak: om 14:30 uur aan de parking van het infopunt ‘Het Zwin’ en Strandpaviljoen De Zeemeeuw (Gerrit van Hoekestraat bij kruispunt Kanaalweg en Noorddijk) nabij Cadzand-Bad in Nederland.

Praktisch: Verrekijker en eventueel loep.

Organisatie: Natuurexploratiewww.natuurexploratie.be

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929

Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.